Fyzické osoby – Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst úhrnnou hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění (poskytnutí darů), pokud ve zdaňovacím období (kalendářní rok) byla prokazatelně poskytnuta a přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Poskytnutá bezúplatná plnění (např. dary) prokáže poskytovatel dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto a datum poskytnutí bezúplatného plnění.

  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet poskytnutých bezúplatných plnění od základu daně přímo ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, podávající daňové přiznání, uplatní odpočet poskytnutých bezúplatných plnění obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, kteří využívají tzv. „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků“, kdy vše potřebné zpracovává a podává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o bezúplatných plněních své mzdové účtárně jednou ročně, za celý předchozí kalendářní rok nejpozději do poloviny února.

Právnické osoby – Podle ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst úhrnnou hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění (poskytnutí darů) ve zdaňovacím období (kalendářní rok), pokud byla prokazatelně poskytnuta a hodnota každého poskytnutého bezúplatného plnění, činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně dle § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Poskytnutá bezúplatná plnění (např. dary) prokáže poskytovatel dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto a datum poskytnutí bezúplatného plnění.

Žádost o vystavení Potvrzení o poskytnutých bezúplatných plnění:

Pro vystavení potvrzení o poskytnutých bezúplatných plnění (poskytnutí darů) za zdaňovací období, ve kterém byla prokazatelně poskytnuta, prosíme o vyplnění následujících údajů prostřednictvím níže přiloženého formuláře pro uplatnění odpočtu úhrnné hodnoty poskytnutých bezúplatných plnění od základu daně podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Potvrzení o poskytnutých bezúplatných plnění za zdaňovací období (kalendářní rok), ve kterém byla prokazatelně poskytnuta, Vám pošleme do 30. 1. následujícího roku na Vaši emailovou adresu. V případě poskytnutí více bezúplatných plnění z různých bankovních účtů, oddělte čísla bankovních účtů čárkou. V případě, že požadujete zaslat potvrzení o poskytnutých bezúplatných plnění poštou, uveďte tuto skutečnost spolu s Vaší korespondenční adresou do kolonky „Poznámka“.

 


captcha
Powered by BreezingForms

 

Všichni jsme na jedné trati.

Pokud i vy chcete podat pomocnou ruku a podpořit železničáře a jejich rodiny v obtížných chvílích, kdy osud života k nim nebyl nakloněn, můžete tak učinit zasláním finančního daru na níže uvedený transparentní účet veřejné sbírky.

 

Číslo sbírkového účtu: 2402887002 / 5500

 

Údaje pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ66 5500 0000 0024 0288 7002

BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP

 

Souhlas se zveřejněním osobních údajů:

Sbírkový účet je transparentní. Zasláním finančního daru na tento sbírkový účet souhlasíte se zpracováním a zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jména, příjmení a případně čísla bankovního účtu.