Nadační fond Skupiny ČD - ŽELEZNICE SRDCEM

Ve znění následujících změn schválených rozhodnutím správní rady v souladu s článkem 9 zakládací listiny nadačního fondu:

i. Změna č. 01 schválená rozhodnutím správní rady č. 2/2020 ze dne 14. 7. 2020, platná a účinná od 14. 7. 2020.
ii. Změna č. 02 schválená rozhodnutím správní rady č. 23/2021 ze dne 28. 1. 2021, platná a účinná od 28. 1. 2021.
iii. Změna č. 03 schválená rozhodnutím správní rady č. 32/2021 ze dne 6. 10. 2021, platná a účinná od 6. 10. 2021.

Preambule

Nadační fond Skupiny ČD - ŽELEZNICE SRDCEM (dále jako „nadační fond“) v souladu s článkem 9 zakládací listiny nadačního fondu, v platném znění, (dále jako „zakládací listina“) vydal dne 25. 6. 2020 tento statut nadačního fondu (dále jako „statut“).

Článek 1 - Identifikační údaje nadačního fondu

 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Skupiny ČD - ŽELEZNICE SRDCEM
 2. Sídlo nadačního fondu je: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00
 3. Identifikační číslo: 092 64 906
 4. Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1826

Článek 2 - Zakladatel

 1. Zakladatelem nadačního fondu je společnost ČD Cargo, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ 281 86 678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12844 (dále jako „zakladatel“).

Článek 3 - Orgány nadačního fondu

 1. Orgány nadačního fondu jsou správní rada, dozorčí rada a čestný výbor.
 2. Členy správní rady, členy dozorčí rady a členy čestného výboru jmenuje a odvolává zakladatel.

Článek 4 - Správní rada

 1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu a má pět členů. Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.
 2. Funkční období člena správní rady činí tři roky. Člena správní rady lze jmenovat opakovaně. Správní rada volí ze svých členů předsedu správní rady, který svolává a řídí jednání správní rady, a místopředsedu, který zastupuje v nepřítomnosti předsedu správní rady.
 3. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná, bezúhonná a není k nadačnímu fondu v pracovně právním nebo jiném obdobném vztahu. Členství ve správní radě je neslučitelné s funkcí člena dozorčí rady téhož nadačního fondu. Členem správní rady nemůže být osoba, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.
 4. Členství ve správní radě zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) odstoupením, c) odvoláním, d) úmrtím, e) pozbytím způsobilosti být členem správní rady dle odst. 3. tohoto článku statutu. V případě zániku členství ve správní radě je zakladatel povinen jmenovat nového člena správní rady, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne zániku členství.
 5. Člen správní rady může kdykoliv odstoupit ze své funkce, a to písemným oznámením svého odstoupení správní radě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro nadační fond nevhodná, tj. zejména v době, kdy by odstoupení člena správní rady znamenalo pro nadační fond zvýšené riziko a/nebo by mělo jiný negativní dopad. Výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení správní radě, neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
 6. Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání správní rady se koná vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady nebo dozorčí rada, a to do 15 dnů ode dne doručení této žádosti.
 7. Předseda nebo místopředseda svolává zasedání správní rady. V případě, že předseda, případně místopředseda správní rady tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat zasedání správní rady sám žadatel. Zasedání se koná zpravidla v sídle nadačního fondu.
 8. Pozvánka na zasedání správní rady musí mít písemnou formu a musí být zaslána nejméně pět kalendářních dnů přede dnem zasedání; lhůta může být se souhlasem všech členů správní rady zkrácena. Pozvánka na zasedání správní rady musí obsahovat:
  1. název nadačního fondu a sídlo,
  2. místo, datum a hodinu konání zasedání,
  3. program zasedání,
  4. ve formě přílohy podklady k jednotlivým bodům programu zasedání.
 9. Se souhlasem všech členů správní rady se může zasedání správní rady konat i bez řádné nebo řádně rozeslané pozvánky.
 10. Zasedání řídí předseda správní rady, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda a v případě nepřítomnosti obou pověřený člen správní rady (předsedající člen). V případě, že ještě nebyl předseda, resp. místopředseda zvolen, řídí zasedání předsedající Člen správní rady.
 11. Zasedání správní rady se mohou účastnit členové dozorčí rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.
 12. O průběhu zasedání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu ze zasedání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím správní rady, nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
 13. Správní rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina jejích všech členů.
 14. Účast člena správní rady na zasedání správní rady je zpravidla osobní; to však nebrání tomu, aby člen správní rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena správní rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Člen správní rady hlasuje zvednutím ruky. Je možná i jiná forma účasti člena správní rady na zasedání, včetně hlasování, a to s využitím technických prostředků umožňujících sledovat a slyšet průběh zasedání správní rady, reagovat na jednotlivé výstupy a vykonávat veškerá práva náležející členu správní rady (například s využitím audiovizuálního přenosu), přičemž tento člen se považuje za přítomného na zasedání správní rady; v odůvodněných případech je možné uspořádat zasedání správní rady pouze s využitím technických prostředků.
 15. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech svých členů. Každý člen správní rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího správní rady.
 16. Předseda správní rady má právo veta v rozhodování o poskytnutí nadačních příspěvků, v rozhodování o vlastních činnostech nadačního fondu k naplnění jeho účelu a v rozhodování o nakládání s majetkem nadačního fondu. Uplatní-li své právo veta, není rozhodnutí schváleno.
 17. Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Ustanovení o zasedání správní rady se přiměřeně použijí i pro přípravu, organizaci a pořízení zápisu o rozhodnutí správní rady přijatém mimo zasedání.
 18. Správní rada vyžaduje ke svému rozhodnutí předchozí souhlas dozorčí rady v případech, kdy rozhoduje o:
  1. vydání statutu a jeho změny,
  2. schválení rozpočtu nadačního fondu a jeho změn,
  3. změně právní formy nadačního fondu na nadaci,
  4. sloučení nadačního fondu s jiným nadačním fondem nebo nadací,
  5. zrušení nadačního fondu a jmenování likvidátora.
 19. Správní rada rozhoduje dále o:
  1. schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření nadačního fondu,
  2. schválení nadačních příspěvků,
  3. způsobu nakládání s majetkem nadačního fondu a jeho zhodnocování,
  4. po předchozím schválení zakladatele o změně počtu členů správní rady,
  5. určení auditora v případě, vznikne-li povinnost ověření účetní uzávěrky a výroční zprávy auditorem nebo v případě, že se nadační fond rozhodne auditovat uvedené dokumenty, aniž je k tomu dána zákonná povinnost.
 20. Členové správní rady vykonávají svou činnost bez nároku na odměnu, s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. V případě, že není člen správní rady schopen svou funkci takto vykonávat, je povinen z funkce člena správní rady odstoupit. Pokud tak neučiní, může po něm nadační fond požadovat úhradu škody, kterou svým jednáním nadačnímu fondu způsobil.
 21. Podepisování jménem nadačního fondu se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis nejméně dva členové správní rady.

Článek 5 - Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu a má tři členy.
 2. Funkční období člena dozorčí rady činí pět let. Funkční období prvních členů dozorčí rady činí pět let. Člena dozorčí rady lze jmenovat opakovaně. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady, který svolává a řídí zasedání dozorčí rady. Není-li předseda dozorčí rady zvolen, případně nelze-li jej zvolit, určí se předseda dozorčí rady losem.
 3. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná, bezúhonná a není k nadačnímu fondu v pracovně právním nebo jiném obdobném vztahu. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s funkcí člena správní rady téhož nadačního fondu. Členem dozorčí rady nemůže být osoba, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.
 4. Členství v dozorčí radě zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) odstoupením, c) odvoláním, d) úmrtím, e) pozbytím způsobilosti být členem dozorčí rady dle odst. 3 tohoto článku statutu. V případě zániku členství v dozorčí radě je zakladatel povinen jmenovat nového člena dozorčí rady, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne zániku členství.
 5. Člen dozorčí rady může kdykoliv odstoupit ze své funkce, a to písemným oznámením svého odstoupení dozorčí radě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro nadační fond nevhodná, tj. zejména v době, kdy by odstoupení člena dozorčí rady znamenalo pro nadační fond zvýšené riziko a/nebo by mělo jiný negativní dopad. Výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
 6. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Zasedání dozorčí rady se koná vždy, požádá-li o to člen dozorčí rady nebo nejméně dva členové správní rady, a to do 15 dnů ode dne doručení této žádosti.
 7. Předseda dozorčí rady svolává zasedání dozorčí rady. V případě, že předseda dozorčí rady tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat zasedání dozorčí rady sám žadatel. Zasedání se koná zpravidla v sídle nadačního fondu.
 8. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí mít písemnou formu a musí být zaslána nejméně pět kalendářních dnů přede dnem zasedání; lhůta může být se souhlasem všech členů dozorčí rady zkrácena. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat:
  1. název nadačního fondu a sídlo,
  2. místo, datum a hodinu konání zasedání,
  3. program zasedání,
  4. ve formě přílohy podklady k jednotlivým bodům programu zasedání.
 9. Se souhlasem všech členů dozorčí rady se může zasedání dozorčí rady konat i bez řádné nebo řádně rozeslané pozvánky.
 10. Zasedání řídí předseda dozorčí rady, v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen dozorčí rady (předsedající člen). V případě, že ještě nebyl předseda zvolen, řídí zasedání předsedající člen dozorčí rady.
 11. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu ze zasedání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím dozorčí rady, nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
 12. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina jejích všech členů.
 13. Účast člena dozorčí rady na zasedání dozorčí rady je zpravidla osobní; to však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ druhého člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Člen dozorčí rady hlasuje zvednutím ruky. Je možná i jiná forma účasti člena dozorčí rady na zasedání, včetně hlasování, a to s využitím technických prostředků umožňujících sledovat a slyšet průběh zasedání dozorčí rady, reagovat na jednotlivé výstupy a vykonávat veškerá práva náležející členu dozorčí rady (například s využitím audiovizuálního přenosu), přičemž tento člen se považuje za přítomného na zasedání dozorčí rady; rovněž je možné uspořádat zasedání dozorčí rady pouze s využitím technických prostředků.
 14. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího dozorčí rady.
 15. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Ustanovení o zasedání dozorčí rady se přiměřeně použijí i pro přípravu, organizaci a pořízení zápisu o rozhodnutí dozorčí rady přijatém mimo zasedání.
 16. Dozorčí rada vyslovuje předchozí souhlas k záležitostem, kde tak stanová zakládací listina nebo tento statut, zejména k záležitostem uvedeným v článku 4 odst. 18 statutu.
 17. Dozorčí rada dále:
  1. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem,
  2. přezkoumává účetní uzávěrku a výroční zprávu,
  3. dohlíží na výkon působnosti správní rady a na výkon činnosti nadačního fondu, zdali jsou vykonávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zakládací listinou a statutem,
  4. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění; je-li to nezbytné, upozorňuje o zjištěných nedostatcích zakladatele,
  5. upozorňuje zakladatele na sporná jednání nebo činnosti jednotlivých členů správní rady,
  6. nejméně jedenkrát ročně podává správní radě a zakladateli zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.
 18. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.
 19. Dozorčí rada je oprávněna zejména:
  1. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu,
  2. svolat zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda, případně místopředseda správní rady,
  3. rozhodovat o jmenování osoby auditora pro účely ověření roční účetní závěrky nadačního fondu za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů a výnosů vykazovaných nadačním fondem převýší 3.000.000,- Kč (slovy: tři milióny korun českých) nebo pokud majetek nadačního fondu je vyšší než 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), ve smyslu článku 8 tohoto statutu.
 20. Členové dozorčí rady vykonávají svou činnost bez nároku na odměnu, s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. V případě, že není člen dozorčí rady schopen svou funkci takto vykonávat, je povinen z funkce člena dozorčí rady odstoupit. Pokud tak neučiní, může po něm nadační fond požadovat úhradu škody, kterou svým jednáním nadačnímu fondu způsobil.

Článek 6 - Čestný výbor

 1. Čestný výbor je čestným a reprezentativním orgánem nadačního fondu, který podporuje jeho rozvoj a činnost.
 2. Počet členů, jakožto i funkční období člena v čestném výboru není stanoveno, to znamená není nijak omezeno. V čele čestného výboru je čestný prezident, kterého jmenuje zakladatel.
 3. Členem čestného výboru se může stát osoba, která se výrazně zasloužila o rozvoj nadačního fondu.
 4. Členové čestného výboru zejména reprezentují na společenských, kulturních a jiných akcích nadační fond a podporují jeho dobré jméno a účel jeho existence. Řádné reprezentování členové čestného výboru zaručují svým morálním kreditem.
 5. Členové čestného výboru mají právo se účastnit zasedání správní rady s hlasem poradním a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají. Veškerá doporučení ze strany členů čestného výboru musí být správní radou projednána.
 6. Členové čestného výboru mají právo se účastnit a pomáhat při organizaci různých akcí a projektů.

Článek 7 - Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

 1. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tímto statutem poskytnuto nadačním fondem jednotlivci nebo skupinám k účelu, pro který byl nadační fond zřízen.
 2. Nadační příspěvky jsou poskytovány jednotlivcům nebo skupinám, obvykle rodinám (dále také jako „žadatel“). Je-li nadační příspěvek poskytnut skupině, musí být určena osoba, která je nositelem práv a povinností ze smlouvy o nadačním příspěvku. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
 3. Nadační příspěvky se žadateli poskytují na základě písemné žádosti žadatele, nebo na základě písemného návrhu třetí osoby, například dárce příspěvku. V žádosti, resp. návrhu o nadační příspěvek musí být uvedeno, k jakému účelu je požadován, v jaké výši a zda je na tentýž účel požadován příspěvek také z jiných zdrojů. V případě potřeby je správní rada oprávněna požádat žadatele či navrhovatele o doplnění žádosti.
 4. O poskytnutí nadačního příspěvku může správní rada rozhodovat také na základě návrhu kteréhokoliv člena správní rady. Návrh člena správní rady obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 3. tohoto článku.
 5. Žádosti a návrhy na poskytnutí nadačních příspěvků lze podávat celoročně.
 6. Náklady související se správou nadačního fondu musí vést nadační fond odděleně od nadačních příspěvků.
 7. Nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem v souladu s účelem, pro který byl nadační fond zřízen, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem, jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo poskytnout na požádání nadačního fondu náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem. Příjemce nadačního příspěvku musí být při jeho poskytnutí upozorněn na povinnost přijatý příspěvek na své náklady řádně zdanit, není-li jeho přijetí od zdanění osvobozeno či vyňato z předmětu zdanění.
 8. Nadační příspěvky jsou poskytovány jako nenávratné; tím není dotčeno ustanovení odst. 7. tohoto článku statutu.
 9. Nadační příspěvky mohou být poskytovány jednorázově nebo ve více splátkách s ohledem na konkrétní okolnosti případu vyžadujícího podporu.
 10. Osoba, které byl nadační příspěvek nadačním fondem poskytnut, je povinna na požádání nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl poskytnut.
 11. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada. Před rozhodnutím musí být provedena důkladná a objektivní analýzy situace a stavu, v němž se žadatel nachází. Kritéria schválení nadačního příspěvku jsou:
  1. jasná a prokazatelná tíživá životní situace, nikoli hmotná nouze žadatele,
  2. skutečná závažnost situace, která není jen přechodného charakteru,
  3. schopnost a prokazatelná snaha žadatele přispívat k řešení problému, s výjimkou případů, kdy došlo bez zavinění žadatele nadačního příspěvku ke ztrátě či omezení způsobilosti problém řešit (například z důvodu zdravotního stavu snižujícího či vylučujícího svéprávnost).
 12. Poskytnutí nadačního příspěvku je vyloučeno v případech, kdy se žadatel do situace dostal vlivem závislosti (alkohol, drogy, gamblerství, apod.).
 13. Nadační příspěvek může být poskytnut pouze na základě písemné smlouvy, která musí obsahovat kromě náležitostí stanovených právními předpisy, konkrétní vymezení účelu poskytnutí nadačního příspěvku a způsobu užití nadačního příspěvku, dále závazek příjemce, že v případě nesplnění dohodnutých podmínek vrátí nebo nahradí přijatý nadační příspěvek v plné výši a dále závazek příjemce nadačního příspěvku prokázat na požádání nadačního fondu, jakým způsobem a k jakému čelu byl nadační příspěvek použit.
 14. Členům správní rady a členům dozorčí rady nelze poskytnout nadační příspěvek.
 15. Nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou zejména pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí a s tím souvisejících pronájmů nemovitých věcí, publikační činnosti apod.
 16. Majetek nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění dluhu. K právnímu jednání, které tomu odporuje, se nepřihlíží.
 17. Nadační fond nesmí být použit k financování politických stran nebo politických hnutí.
 18. Majetek nadačního fondu lze zcizit, je-li to v souladu s účelem nadačního fondu. Lze jej též použít k investici považované za obezřetnou.

Článek 8 - Podmínky vkladů a darů do nadačního fondu, prostředky pro realizací cíle

 1. Do nadačního fondu může vkladem nebo darem přispět jakákoliv tuzemská či zahraniční právnická anebo fyzická osoba. Vklad či dar může být finanční i materiální.
 2. Přispívající osoba je oprávněna určit, pro jaký konkrétní účel je její vklad či dar určen. Správní rada je tímto účelovým určení daru vázána, nebude-li to v rozporu s účelem, pro který byl nadační fond zřízen.
 3. Prostředky pro realizaci svého cíle nadační fond dále získává zejména pořádáním loterií, tombol, veřejných sbírek, aukcí, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí, z výnosů svých činností či z majetku nadačního fondu, publikační činností apod.

Článek 9 - Účetnictví a výroční zpráva

 1. Nadační fond vede účetnictví s tím, že účetní období nadačního fondu odpovídá kalendářnímu roku.
 2. Roční účetní uzávěrka nadačního fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů a výnosů vykazovaných nadačním fondem převýší 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) nebo pokud majetek nadačního fondu je vyšší než 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých).
 3. Nadační fond vypracovává výroční zprávu každoročně v termínu do 30. června.
 4. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména:
  1. přehled o majetku a závazcích nadačního fondu,
  2. u jednotlivých nadačních darů poskytnutých nadačnímu fondu v hodnotě nad 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) přehled o osobách, které je poskytly; pokud však dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována,
  3. přehled o použití majetku nadačního fondu,
  4. přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byl nadační fond založen,
  5. zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní uzávěrce a, podléhá-li účetní závěrka povinnosti ověření auditorem či rozhodne-li se pro audit účetní závěrky nadační fond i bez zákonné povinnosti, výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora, roční účetní uzávěrka je přílohou této výroční zprávy.
 5. Nadační fond uloží do třiceti dnů po schválení výroční zprávy správní radou tuto výroční zprávu u rejstříkového soudu.

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

 1. Ve věcech neupravených tímto statutem ani zakládací listinou platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.
 2. Tento statut je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden bude založen do sbírky listin rejstříkového soudu a dva budou založeny v dokumentaci nadačního fondu.

V Praze dne 6.10.2021

Ivan Bednárik, MBA
předseda správní rady

Mgr. Aneta Miklášová
člen správní rady