V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, si Vás tímto Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM, IČ 092 64 906, se sídlem Jankovcova 1569/2c, PSČ 17000, Praha 7 (dále jako „Nadační fond“ nebo také jako „správce“), jakožto správce osobních údajů, dovoluje informovat o relevantních skutečnostech vztahujících se ke zpracování Vašich osobních údajů.
Nadační fond si plně uvědomuje důležitosti ochrany osobních údajů a klade vysoký důraz na dodržování Vašich práv vztahujících se ke zpracovávaným osobním údajům.

ÚVODNÍ INFORMACE

 1. Nadační fond, jakožto správce Vašich osobních údajů, zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázaná, a v souladu s právními předpisy České republiky.
 2. Vaše osobní údaje Nadační fond zpracovává transparentním způsobem. V souladu s Nařízením kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům,
  • právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů, pokud zjistíte, že Nadační fond o Vás zpracovává nepřesné a/nebo neúplné osobní údaje,
  • právo na výmaz Vašich osobních údajů; Vaše osobní údaje budou ze strany Nadační fond vymazány za předpokladu, že:
   • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
   • jste odvolali souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
   • vznesete námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, a neexistují-li žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu,
   • Vaše osobní údaje zpracovává Nadační fond protiprávně,
   • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU, ČR nebo jiného členského státu, které se na Nadační fond vztahuje,
   • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti,
  • omezení zpracování Vašich osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci,
  • podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Nadační fond při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s právními předpisy.
 3. Vzhledem tomu, že na Nadační fond nedopadá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. Nařízení, nebyl tento pověřenec Nadačním fondem jmenován.
 4. V případě dotazů a/nebo žádostí vztahujících se k Vašim osobním údajům je možné Nadační fond kontaktovat na níže uvedených kontaktech:
  adresa: Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM
                                                  Jankovcova 1569/2c
                                                  170 00 Praha 7 – Holešovice
  email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  IDS:     dnycves

  Při komunikaci s Nadačním fondem vždy v korespondenci uvádějte značku „osobní údaje“.
 5. Nadační fond si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit Vaši identitu jakožto žadatele o předmětná práva.
 6. Vaše žádost a/nebo dotaz bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti a/nebo dotazu. Nebude-li možné lhůtu jednoho měsíce dodržet, bude přiměřeně prodloužena, nejdéle však o další dva měsíce.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Nadační fond Vaše osobní údaje zpracovává s pomocí i bez pomoci automatizovaných postupů, jako je zejména shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, nahlédnutí, použití, seřazení a zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 2. Nadační fond shromažďuje a zpracovává především údaje žadatelů o nadační příspěvky, jejich zástupců, dárců finančních a jiných darů, osob obracejících na Nadační fond s dotazy a/nebo s dalšími požadavky a osob určených k přijetí nadačního příspěvku za skupinu. Nadační fond může shromažďovat a zpracovávat také osobní údaje poskytovatelů služeb či jiných partnerů, případně jejich statutárních orgánů či zaměstnanců.
 3. Shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů je nezbytné zejména pro posouzení jednotlivých žádostí o nadační příspěvek, plnění smlouvy, k vyřízení a správě potvrzení o poskytnutí finančního daru, k vyřízení listovní a elektronické komunikace, ke splnění právních povinností Nadačního fondu a případně k zajištění ochrany oprávněných zájmů Nadačního fondu.
 4. Při darování finančního daru na transparentní účet jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a zveřejněny na základě Vašeho souhlasu, který Nadačnímu fondu udělujete již samotným zasláním finančního daru na tento transparentní účet.
 5. Správce zpracovává pouze takové Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro naplnění účelu, pro který je zpracováván.
 6. Nadační fond zpracovává především tyto kategorie osobních údajů:
  • adresní a identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa apod.),
  • popisné údaje (zejména titul, bankovní spojení, fotografie, audiovizuální záznam apod.)
  • údaje o jiné osobě (například adresní a identifikační údaje manžela, druha, dítěte apod.)
 7. Získané osobní údaje Nadační fond užívá zejména pro následující účely:
  • jednání o nadačním příspěvku, uzavření a plnění smlouvy;
  • vedení evidence poskytnutých nadačních příspěvků;
  • transparentní přehled dárců na transparentním účtu;
  • vyřízení a správa potvrzení o poskytnutých bezúplatných plnění (darech);
  • vyřizování listovní a elektronické komunikace;
  • uzavření a plnění smlouvy;
  • plnění povinností vyplývajících z právních předpisů;
  • oprávněný zájem Nadačního fondu (zejména zdokumentování naplňování svého účelů, ochrana práv a oprávněných zájmů Nadačního fondu, zajištění chodu Nadačního fondu, zajištění bezpečnosti apod.);
  • plnění povinností vůči orgánům veřejné moci.
 8. Nadační fond zpracovává osobní údaje, které jsou mu poskytnuty v souvislosti s žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku, případně pak v souvislosti s uzavřením darovací smlouvy a dále v průběhu jejího plnění. Vaše osobní údaje Nadační fond může rovněž získat z veřejně přístupných rejstříků a evidencí či od orgánů veřejné moci.
 9. Nadační fond může pořádat či účastnit se různých akcí, kde mohou být pořízeny fotografie či audiovizuální záznamy pro potřeby zdokumentování naplňování účelů, pro které byl Nadační fond založen, a pro potřeby mediální komunikace.
 10. Vaše osobní údaje Nadační fond uchovává po dobu trvání smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících se smlouvou Nadační fond uchovává Vaše osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu, která je vyžadována příslušnými právními předpisy nebo po dobu nezbytnou pro ochranu oprávněných zájmů Nadačního fondu. Předchozí uvedené platí rovněž pro situace, kdy nebylo žádostem o poskytnutí nadačního příspěvku vyhověno. Doba uchování osobních údajů je stanovena zejména podle promlčecích lhůt podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 11. Nadační fond může Vaše osobní údaje zpřístupnit následujícím kategoriím příjemců:
  • orgánům veřejné moci, zejména soudům, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, soudním exekutorům, orgánům dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí;
  • zpracovatelům osobních údajů (zejména společnosti ze Skupiny ČD),
  • dalším osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Nadačního fondu, například advokátům, soudním znalcům apod.,
  • pojistitelům,
  • dalším subjektům, které pro Nadační fond zajišťují plnění části smluvních a/nebo zákonných povinností (zejména společnosti ze Skupiny ČD),
  • osobě, kterou jste zplnomocnili či pověřili k plnění Vašich smluvních či zákonných povinností.